Tietosuojaseloste

Nurminen Logistics -konserni (Nurminen Logistics Oyj, Nurminen Logistics Services Oy ja North Rail Oy) (”Nurminen”) kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja sen turvaaminen on meille erittäin tärkeää. Tämän tietosuojakäytännön (”Tietosuojakäytäntö”) tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja keräämme sekä millä tavalla keräämme ja käsittelemme näitä tietoja.

Käsittelemme henkilötietoja tämän Tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679; ”GDPR”) ja kansallisten tietosuojalakien (”Tietosuojalainsäädäntö”) mukaisesti.

Tässä Tietosuojakäytännössä kuvataan, miten käsittelemme asiakkaidemme ja asiakkaidemme yhteyshenkilöiden sekä muiden sopimuskumppaneidemme ja vastaavien kontaktien henkilötietoja toimintamme järjestämisen, sopimussuhteiden täyttämisen, verkkosivuillamme käytettävien evästeiden ja markkinoinnin sekä muun muassa sisäpiiritietoa koskevan sääntelyn asettamien velvoitteiden noudattamisen yhteydessä.

Mitä tietoja keräämme ja mistä?

Keräämme henkilötietojasi pääasiallisesti suoraan sinulta itseltäsi. Saamme tietoja myös asiakkuutesi ja muun asiallisen yhteyden perusteella eri kanaviemme käytön välityksellä, esimerkiksi alla mainittujen kanavien kautta:

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia tietoja:

Mihin tarkoituksiin tietoja kerätään?

Nurminen käsittelee asiakkaidensa, asiakkaidensa yhteyshenkilöiden ja muiden vastaavien kontaktiensa henkilötietoja tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyyn voi soveltua yksi tai useampi alla mainituista tarkoituksista kulloisestakin tilanteesta riippuen:

Nurminen käsittelee henkilötietoja vain niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on alun perin kerätty (esimerkiksi tilausten hallinnoimiseksi, palveluidemme markkinoimiseksi tai rekrytointitarkoituksiin) tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Henkilötiedot ovat vain sellaisten työntekijöiden saatavilla, joilla on työnkuvansa puolesta tarve käsitellä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Nurmisen oikeutettu etu käsitellä omien asiakkaidensa ja muiden sopimuskumppaneidensa yhteyshenkilöiden henkilötietoja sopimussuhteiden hallinnointia ja ylläpitoa sekä markkinointia varten.

Miten tietoa käsitellään ja säilytetään?

Meillä on lakiin perustuva velvollisuus varmistaa, että tietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Voit auttaa meitä tämän velvollisuuden toteuttamisessa varmistamalla, että pidät meidät ajan tasalla tietojesi muutoksista.

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista kyseisen tarkoituksen toteuttamiseksi tai lakisääteisen velvoitteemme täyttämiseksi. Noudatamme toiminnassamme lakiin perustuvia käsittelyaikoja sekä sisäistä henkilötietojen käsittelyaikoja koskevaa ohjeistustamme.

Nurminen on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet yksityisyytesi turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihisi. Nurminen noudattaa lisäksi sisäisiä tietosuojaohjeita henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien minimoimiseksi.

Siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Henkilötietojasi voidaan siirtää sellaisille Nurmisen valtuuttamille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja (henkilötietojen käsittelijät) Nurmiselle toimitettavien palveluiden toteuttamiseksi ja tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Kolmansille osapuolille siirretään ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen Nurmiselle suoritettavien palveluiden toteuttamiseksi. Nurminen edellyttää lisäksi, että tällaiset kolmannet osapuolet noudattavat Nurmisen ohjeita (mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä koskevia sopimuksia) sekä Tietosuojalainsäädäntöä, ja että he käyttävät asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.

Voimme lisäksi luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi Tietosuojalainsäädännön asettamissa rajoissa suojataksemme oikeutettuja intressejämme (esim. siviili- tai rikosoikeudellisissa oikeusprosesseissa).

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Meillä on lakisääteinen velvoite toteuttaa alla mainitut oikeutesi ja valinnanmahdollisuutesi:

Jos sinulla on jotain huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä tai haluaisit siitä lisätietoja, voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@nurminenlogistics.com.

Valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Nurminen ei ole mielestäsi käsitellyt henkilötietoja Tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi

Yhteydenotot

Nurminen toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä edellä mainittuja käsittelytarkoituksia varten. Nurmisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.nurminenlogistics.com/Yhteystiedot/.